Všeobecné smluvní podmínky

Region, spol. s r.o.

Rezervace pobytů

Rezervaci pobytu je možno provést elektronickou formou prostřednictvím jednoduchého rezervačního formuláře umístěného na tomto webu, či jinou formou komunikace (e-mailem, osobně). Rezervace bude penzionem závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

Záloha a doplatek

Pro potvrzení rezervace je požadována úhrada zálohy ve výši 50% z předpokládané ceny ubytování. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace nebo obratem v případě rezervace 7 a méně dnů před nástupem. Pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká. Záloha se hradí platební kartou nebo převodem na účet na základě písemného potvrzení rezervace vystaveného penzionem. Doplatek je hrazen na místě při check out, příp. při nástupu na pobyt, pokud to penzion požaduje. U pobytových balíčků (bez ohledu na délku pobytu) je vyžadována úhrada doplatku za pobyt 20 dnů před nástupem na pobyt.

Stornovací podmínky

V případě storna pobytu budou klientovi vyúčtovány níže uvedené stornopoplatky:

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo penzionu odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. Storno je třeba zaslat písemnou formou.

V případě, že není ubytování možné z důvodu kolize s aktuálně platnými zákazy a nařízeními Vlády ČR nebo jiných orgánů státní moci z důvodu COVID-19 (pandemie Koronaviru), tedy překážek na straně hotelu, tak má zákazník právo na zrušení pobytu bez stornopoplatku a na vrácení dříve uhrazených záloh, pokud není dohodnuto přesunutí záloh na jiné ubytování (termín).

V případě překážek z důvodu COVID-19 (pandemie Koronaviru), které jsou na straně zákazníka (např. onemocnění, nařízená karanténa, obava z onemocnění apod.) tak právo hotelu na úhradu stornopoplatku není dotčeno.

Nástup a pobyt

Nástup na pobyt je v čase 15.00 – 21.00, pokud není dohodnuto jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění pokoje je do 10.00 hod., pokud není dohodnuto jinak. Pobyt v penzion se řídí Hotelovým ubytovacím řádem, který je k nahlédnutí na recepci penzionu. V případě závažného porušení tohoto řádu ze strany klienta má penzion právo ukončit pobyt klienta bez náhrady. Jestliže mezi smluvními stranami dojde ke sporu, je subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Rezervace prostřednictvím jiných rezervačních portálů

V případě, že klient rezervuje pobyt prostřednictvím jiných rezervačních portálů, se kterými má hotel smlouvu, řídí se rezervační, platební i stornovací podmínky podmínkami na takovém portálu uvedenými. U těchto portálů obvykle není možná rezervace bez garance platební kartou.

Dárkové poukazy – podmínky použití

Jak zakoupit dárkové poukazy

Zakázkové akce (firmy a skupiny)

Zakázkové programy a zájezdy pro kolektivy a firmy se řídí platebními, stornovacími a dalšími podmínkami, které jsou stanoveny ve Všeobecných smluvních podmínkách pro kolektivy